حساب های بانکی

شماره حساب بانکی جهت واریز معاملات اوراق بهادار

ردیف
بانک
شماره حساب
کدشعبه
شعبه
1
۲۰۱-۲۹۷۳۶۸-۶۰۶
1211
پارک ملت
2
۴۱۷۷۷۷۷۷۳۹
63602
زهره

شماره حساب بانکی جهت واریز معاملات بورس کالا

ردیف
بانک
شماره حساب
کدشعبه
شعبه
1
۱۶۸۳۸۷۳۴۱۰
6217
بورس کالا
2
۵۱۰۴۳۵۸۹۵
51014
بورس کالا
3
۱۰۴۳۱۵۶۱۵
1043
بورس کالا
4
0110201360002
0383
بورس کالا

شماره حساب بانکی جهت واریز معاملات بورس انرژی

ردیف
بانک
شماره حساب
کدشعبه
شعبه
1
4540779929
62117
بورس فلزات