کارگزاری کالای خاورمیانه

کارگزاری کالای خاورمیانه

نرخ کارمزد معاملات

کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

  خریدفروش
ردیفموضوعدرصدسقف کارمزد (میلیون ریال)درصدسقف کارمزد (میلیون ریال)
۱ کارمزد کارگزاران ۰.۴۲۰۰   ۰.۴۲۰۰ 
۲ کارمزد شرکت بورس  ۰.۰۳۲ ۱۶۰ ۰.۰۴۸ ۲۴۰
۳ حق نظارت سازمان ۰.۰۳۲ ۸۰ ۰.۰۴۸  ۱۲۰
۴ کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰.۰۱ ۱۶۰  ۰.۰۱۵ ۲۴۰ 
۵ فناوری ۰.۰۱۲ ۸۰  ۰.۰۱۸۱۲۰ 
۶مالیات۰ ۰ ۰.۵  ۰
 جمع  ۰.۴۸۶ ۱.۰۲۹  

کارمزد معاملات در فرابورس ایران

  خریدفروش
ردیفموضوعدرصدسقف کارمزد (میلیون ریال)درصدسقف کارمزد (میلیون ریال)
۱ کارمزد کارگزاران ۰.۴۲۰۰   ۰.۴۲۰۰ 
۲ کارمزد شرکت بورس  ۰.۰۳۲ ۱۶۰ ۰.۰۴۸ ۲۴۰
۳ حق نظارت سازمان ۰.۰۲۸۰ ۰.۰۳  ۱۲۰
۴ کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰.۰۱ ۱۶۰  ۰.۰۱۵ ۲۴۰ 
۵ فناوری ۰.۰۱۱۲۰ ۰.۰۱۵۱۸۰ 
۶مالیات۰ ۰ ۰.۵  ۰
 جمع۰.۴۷۴ ۱.۰۱۱  

کارمزد معاملات اوراق تسهیلات مسکن

  خریدفروش
ردیفموضوعدرصدسقف کارمزد (میلیون ریال)درصدسقف کارمزد (میلیون ریال)
۱ کارمزد کارگزاران ۰.۴۱۰۰   ۰.۱۵۱۰۰ 
۲ کارمزد شرکت بورس  ۰.۰۴ ۸۰ ۰.۰۴ ۱۲۰
۳ حق نظارت سازمان ۰.۰۲۸۰ ۰.۰۲  ۱۲۰
۴ کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰.۰۴ ۸۰  ۰.۰۴ ۱۲۰
۵ فناوری ۰۸۰ ۰۱۲۰ 
۶مالیات۰ ۰ ۰  ۰
 جمع۰.۵ ۰.۲۵ 

کارمزد معاملات اوراق با سود ثابت

  خریدفروش
ردیفموضوعدرصدسقف کارمزد (میلیون ریال)درصدسقف کارمزد (میلیون ریال)
۱ کارمزد کارگزاران ۰.۰۶۳۱۲.۶   ۰.۰۶۳۱۲.۶ 
۲ کارمزد شرکت بورس  ۰.۰۰۹۶ ۲ ۰.۰۱۴۴ ۳
۳ حق نظارت سازمان ۰۸۰ ۰  ۱۲۰
۴ کارمزد شرکت سپرده گذاری ۰۸۰  ۰ ۱۲۰
۵ فناوری ۰۱۲۰ ۰۱۸۰ 
۶مالیات۰ ۰ ۰  ۰
 جمع۰.۰۷۲۹ ۰.۰۷۷۴ 

کارمزد صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

شرح کارمزدخریدفروشجمعحداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)
 کارمزد کارگزاران۰.۰۰۲ ۰.۰۰۲۰.۰۰۴   ۲۰۰۲۰۰ ۴۰۰
کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد ۰.۰۰۰۱۶  ۰.۰۰۰۲۴ ۰.۰۰۰۴ ۱۶۰ ۲۴۰۴۰۰ 
کارمزد شرکت سپرده گذاری۰.۰۰۰۶ ۰.۰۰۰۹۰.۰۰۰۱۵۱۶۰  ۲۴۰۴۰۰ 
کارمزد شرکت مدیریت فناوری۰.۰۰۰۰۵ ۰.۰۰۰۰۷۵۰.۰۰۰۱۲۵۸۰۱۲۰۲۰۰ 
جمع۰.۰۰۲۸۱۰.۰۰۳۲۱۵ ۶۰۰ ۸۰۰