کارگزاری کالای خاورمیانه

کارگزاری کالای خاورمیانه

نحوه انجام معاملات آتی سکه

نحوه انجام معاملات آتی سکه

بورس کالا نحوه انجام قرارداد آتی برای هر کالا را بصورت استاندارد شده تعیین می کند، بطوریکه برای هر قرارداد زمان تحویل، مقدار کالا، میزان سپرده قرارداد آتی و سایر مشخصات مربوط به کالا مشخص باشد.

سود یا زیان قرارداد در هر روز بر اساس قیمت تسویه قرارداد آتی در تالار بورس محاسبه و پس از پایان ساعت معاملاتی به حساب هر فرد منظور می شود.

۱-در حالتی که قیمت ها کاهش می یابد از حساب سپرده خریدار کسر و به حساب سپرده فروشنده واریز می شود.

۲-در حالتی که قیمت ها افزایش می یابد از حساب سپرده فروشنده کسر و به حساب سپرده خردیدار واریز می شود.